ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ 2051/2010 ΕΦ ΘΕΣΣΑΛ ( 538798)

 

(ΕΠΙΣΚΕΜΠΔ 2010/1181)
Σύμβαση δικαιόχρησης. Λειτουργία αυτής. Συμβαλλόμενοι, περιεχόμενο και αντικείμενο αυτής. Νομική φύση αυτής. Υποχρεώσεις αφ΄ ενός του δικαιοπαρόχου και αφ΄ ετέρου το δικαιοδόχου. Λύση της σύμβασης αφ΄ ενός όταν είναι ορισμένου και αφ΄ ετέρου όταν είναι αορίστου χρόνου. Συνέπειες της λύσης αναλόγως του λόγου της καταγγελίας (αν πρόκειται για υπαίτιο ή ανυπαίτιο σπουδαίο λόγο). Μετασυμβατική υποχρέωση του δικαιοδόχου περί μη ανταγωνισμού. Προϋποθέσεις εγκυρότητας αυτής. Αξιώσεις αποζημίωσης λόγω παραβίασης της υποχρέωσης περί μη ανταγωνισμού.


Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ