ΜονΠρωτΘεσ 7022 του 2013

ΜονΠρΘεσσ 7022/2013
ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗ
Αλλαγή κυρίου ονόματος. Από τις διατάξεις των άρθρων  58  ΑΚ  και  415  ΠΚ  συνάγεται   ότι  το  κύριο  όνομα,   ως χαρακτηριστικό στοιχείο της προσωπικότητας, πρέπει να διατηρείται σταθερό και αμετάβλητο χάριν της ίδιας της προσωπικότητας αλλά και της ασφάλειας των  συναλλαγών,   καθιστάμενης επιβεβλημένης, όμως, ταυτόχρονα, της εισαγωγής   παρεκκλίσεων,   χάριν,   επίσης,   του   ίδιου   του   προσώπου, ερειδόμενων στο άρθρο 5 παρ. 1 Σ., το οποίο κατοχυρώνει τη δυνατότητα εκάστου προς ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του. Εκ των ανωτέρω διατάξεων, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 1 Ν. 344/1976 "περί ληξιαρχικών πράξεων" και του άρθρου 22 παρ. 1 στ. δ', όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 Ν. 1348/1984, αλλά και τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 782 ΚΠολΔ, σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται τελεσίδικη δικαστική απόφαση για τη διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης, της οποίας στοιχείο είναι και το κύριο όνομα, έπεται ότι επιτρέπεται η μεταβολή του κύριου ονόματος, ιδίως λόγω σφάλματος που εμφιλοχώρησε κατά τη σύνταξη αυτής, όταν συντρέχει ιδιαίτερη ανάγκη δικαιολογούσα τη μεταβολή, και δη όταν αυτό έχει δικαιολογημένα μη επιθυμητές συνέπειες για τον     κάτοχο     του,     παρακωλύοντας     την    ελεύθερη    ανάπτυξη     της προσωπικότητας του (ΑΠ 573/1981  ΝοΒ 30.422, ΕφΑθ 3718/2008, ΕφΑΘ 1661/2005 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Εξάλλου, η αλλαγή του ονόματος δεν προσκρούει στο μυστήριο του βαπτίσματος, του οποίου συστατικό στοιχείο που τελείται εφάπαξ,  αναγόμενο δηλαδή στην ουσία του δόγματος, δεν αποτελεί η ονοματοδοσία   του   ανήλικου   τέκνου,    μη   υφισταμένων   συνταγματικώς κατοχυρωμένων  ιερών αποστολικών  και  συνοδικών κανόνων  και  ιερών παραδόσεων περί ονοματοδοσίας που ορίζουν άλλως (ΟλΑΠ 240/1975, ΑΠ 744/1999 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Γ. Μπαλή Βάπτισμα και ονοματισμός Θέμις ΞΔ' 953). Επιπλέον, στην περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί ότι επικράτησε στο άτομο αντίθετο φύλο από εκείνο στο οποίο είχε καταταγεί, έστω και δια χειρουργικής επέμβασης διορθωτικής των ατελειών της φύσης, το παλιό κύριο όνομα, ανταποκρινόμενο στο αρχικά διαγνωσθέν φύλο, θα προσκρούει στο ηθικό αίσθημα και την έννομη τάξη, ιδίως αν το πρόσωπο αυτό συμπεριφέρεται στην κοινωνία με εκδηλώσεις φύλου αντίθετου από εκείνο στο οποίο είχε καταταγεί εντεύθεν δε ανακύπτει επιβεβλημένη η αλλαγή του ονόματος αυτού και η πρόσληψη νέου, προσιδιάζοντος προς το νέο φύλο, η οποία γίνεται χωρίς νέο βάπτισμα, αλλά με δήλωση της θέλησης του έχοντος πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα προσώπου (ΜονΠρΔρ 68/1972 ΝοΒ 20.1084). Δέχεται αίτηση. 

Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 80/2016 ΑΠ ( 675234)

 

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Εργατικό ατύχημα. Πταίσμα του εργοδότη που θεμελιώνει αξίωση του παθόντος για χρηματική ικανοποίηση υφίσταται και όταν δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις νόμων, διαταγμάτων ή κανονισμών, που επιβάλλουν τους όρους ασφαλείας για τη διαφύλαξη της υγείας, της σωματικής ακεραιότητας και της ζωής των εργαζομένων, όπως κι αυτές του ν. 1568/1985. Ατύχημα για το οποίο φέρει ευθύνη εργοδότρια, αλλά και ο θανών κατά 25%, καθόσον η πρώτη δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας και ειδικότερα οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου της δεν είχαν εναρμονιστεί με τα ισχύοντα πρότυπα, ήτοι με την τοποθέτηση αντιηλεκροπληξιακών ρελέ, δεν παρείχε φωτιστικά σώματα που να πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας και ανεχόταν την χρήση του ανωτέρω φωτιστικού ιδιοκατασκευής, χωρίς η χειρολαβή να είναι μονωμένη και χωρίς το μη στεγανό πολύπριζο να είναι σωστά τοποθετημένο στο μεταλλικό σωλήνα, ενώ τέλος, δεν παρείχε στον θανόντα κατάλληλα υποδήματα που θα επέτρεπαν τη διέλευση του ρεύματος μέσω του σώματος του προς τη γη και παρά την ανωτέρω επικινδυνότητα των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων εξέθεσε σε κίνδυνο τον θανόντα, αναθέτοντας του την απάντληση υδάτων. (Απόρριψη αναίρεσης κατά της υπ΄ αριθμ. 49/2012 απόφασης ΕφΔωδεκανήσου).

Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 85/2004 ΑΠ (ΠΟΙΝ) (362535)

(ΠΟΙΝΛΟΓ 2004/118) Καταδίκη για εμπρησμό από αμέλεια κατά την μετάγγιση του χημικού υγρού τολουολίου. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη. Ανάγνωση εγγράφων. Απόρριψη σχετικού λόγου και απόρριψη της αναιρέσεως. Απορρίπτει την αίτηση για αναίρεση της 1646/2002 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης.
 
Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 88/2016 ΑΠ ( 674085)

 

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Αδικοπραξία. Ιατρική αμέλεια. Θάνατος κυοφορούσας και του τέκνου της. Παράλειψη του θεράποντος ιατρού να ενεργήσει όπως θα ενεργούσε κάθε άλλος ιατρός της ίδιας ειδικότητας υπό τις ίδιες περιστάσεις, ώστε να διαγνωσθεί και να αντιμετωπιστεί καταλλήλως η πάθηση της ασθενούς, καθώς και να προωθήσει έγκαιρα την ασθενή στο πλησιέστερο νοσοκομείο, που διέθετε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων και τα απαραίτητα εργαστήρια. Ένορκες βεβαιώσεις. Το όριο των τριών ένορκων βεβαιώσεων ισχύει αθροιστικά για το σύνολο των αντικειμένων της δίκης που κάθε διάδικο μέρος αποσκοπεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει με τις ένορκες βεβαιώσεις, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της αντικειμενικής σώρευσης αγωγών ή της ανταγωγής. Απόρριψη αναίρεσης κατά της υπ’ αριθ. 697/2008 αποφάσεως του Εφετείου Λάρισας.

Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 767/2001 ΑΠ (ΠΟΙΝ) (316247)

ΠΟΙΝΧΡ 2002/240, ΠΟΙΝΛΟΓ 2001/1706)
Δεδικασμένο. Η αμετάκλητη απόφαση με την οποία παύει οριστικά η ποινική δίωξη λόγω παραίτησης από την έγκληση παράγει δεδικασμένο και η άσκηση άλλης ποινικής δίωξης για το ίδιο αδίκημα είναι απαράδεκτη. Αν η απόφαση δεν έχει καταστεί αμετάκλητη η δεύτερη ποινική δίωξη κηρύσσεται απαράδεκτη λόγω εκκρεμοδικίας. Στερείται της νομίμου αιτιολογίας η προσβαλλομένή απόφαση, με την οποία απερρίφθησαν οι ενστάσεις εκκρεμοδικίας και δεδικασμένου. Δεκτή η αναίρεση (αναιρεί την αριθμ. 5364/2000 απόφαση του ΤρΠλημμΘεσ).


Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 93/2016 ΑΠ ( 672664)

 

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Αδικοπραξία. Προϋποθέσεις. Για την κατάφαση της παρανομίας δεν απαιτείται παράβαση συγκεκριμένου κανόνα δικαίου, αλλά αρκεί η αντίθεση της συμπεριφοράς στο γενικότερο πνεύμα του δικαίου ή στις επιταγές της έννομης τάξης. Παρανομία συνιστά και η παράβαση της, κοινωνικώς επιβεβλημένης και εκ της θεμελιώδους δικαιϊκής αρχής της συνεπούς συμπεριφοράς απορρέουσας, υποχρέωσης λήψης ορισμένων μέτρων επιμέλειας για την αποφυγή πρόκλησης ζημίας σε έννομα αγαθά τρίτων προσώπων. Παράνομες κατασκευές επί ακινήτου συνεπεία των οποίων προκλήθηκαν ζημίες επί όμορου ακινήτου. Παραγραφή της αδικοπραξίας. Για την έναρξη του χρόνου της, ως «γνώση» της ζημίας νοείται η γνώση των επιζήμιων συνεπειών της πράξης, διότι η αξίωση για αποζημίωση γεννάται από τότε που η παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά άρχισε να αναδίδει επιζήμιες συνέπειες. Απόρριψη αναίρεσης της υπ΄ αριθ. 131/2013 απόφασης του Εφετείου Λάρισας.

Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 170/2007 ΜΠΡ ΠΡΕΒ (439529)

 

(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής και επιταγής προς εκτέλεση. Σύμβαση
δικαιόχρησης. (franchising). Επιχείρηση γυμναστηρίων-ινστιτούτων αισθητικής.
Συμφωνήθηκε εφάπαξ καταβολή των δικαιωμάτων (royalties) όπως είχαν συμφωνήσει και άλλοι συμβαλλόμενοι. Εγκυρος ο όρος υποχρέωσης έγκρισης από την ικαιοπάροχο τοπικής διαφήμισης. Τέθηκε για την εξασφάλιση της ενιαίας εικόνας του δικτύου προς τα έξω. Κάθετες συμφωνίες. Περιορισμοί. Καν. 2790/1999 ΕΟΚ. Ο εφοδιασμός με κατάλογο συνιστώμενων ελαχίστων και μέγιστων τιμών δεν ισοδυναμεί με επιβολή πάγιας ή ελάχιστης τιμής, ούτε διαπιστώθηκε η συνδρομή του στοιχείου της εναρμονισμένης πρακτικής για την πραγματική εφαρμογή των τιμών αυτών. Καταγγελία της σύμβασης δικαιόχρησης από ανύπαρκτο πρόσωπο δεν παράγει έννομα αποτέλεσματα. Μη νόμιμο το αίτημα για κήρυξη της αποφάσεως προσωρινά εκτελεστής. Απορρίπτει ανακοπή.


Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 75/2016 ΑΠ (ΠΟΙΝ) ( 682823)

 
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Υπόθεση χρηματιστηριακής απάτης. Αθωωτική απόφαση για απάτη κατ΄ επάγγελμα από κοινού και κατά μόνας και κατ΄ εξακολούθηση άνω των 15.000 € και για άμεση συνδρομή κατ΄ επάγγελμα και κατ΄ εξακολούθηση στην πράξη αυτή. Αθωωτική απόφαση για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ΄ επάγγελμα από κοινού και κατά μόνας κατ΄ εξακολούθηση. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης χρηματιστηριακής απάτης. Εννοια γεγονότος στην απάτη. Ψευδείς διαβεβαιώσεις που αναφέρονται στον παρελθόν ή παρόν ώστε να δημιουργούν την εντύπωση της μελλοντικής εκπλήρωσης. Πλείονες παθόντες. Δυνατό από μία πράξη απάτης να είναι οι παθόντες πλείονες, όπως στη χρηματιστηριακή χειραγώγηση μετοχών και κακουργηματική απάτη εις βάρος του επενδυτικού κοινού. Ne bis in idem. Χειραγώγηση μετοχών και αμετάκλητη καταδίκη για το έγκλημα αυτό. Δεν ταυτίζονται τα ως άνω εγκλήματα, αλλά συρρέουν αληθώς κατ΄ ιδίαν, δεδομένου ότι για τη θεμελίωση της χειραγώγησης δεν απαιτείται να παραπλανηθεί πράγματι το κοινό, αλλά αρκεί τα μέσα να είναι πρόσφορα προς παραπλάνηση του κοινού. Επιπλέον, δεν απαιτείται περιουσιακή βλάβη του παθόντος για τη χειραγώγηση. Πραγματικά περιστατικά. Εντός κύκλου χειροκίνητες συναλλαγές πακέτων μετοχών. Διαδικασία κατάρτισης. Ψευδείς παραστάσεις στον Πρόεδρο και στους αρμόδιους υπαλλήλους του Χ.Α.Α. από τους αυτουργούς. (Πρόεδροι Δ.Σ. εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο κλπ.) ως προς τις τιμές πραγματοποιηθεισών συναλλαγών σε πακέτα, με συνέπεια την έγκριση αυτών από τον Πρόεδρο και τους λοιπούς υπαλλήλους του Χ.Α.Α. και την ανακοίνωσή τους με ψευδείς τιμές. Πρόκληση πεπλανημένης εντύπωσης στο επενδυτικό κοινό και ζημία αυτού, η οποία συνίστατο στη διαφορά μεταξύ πραγματικής τιμής πώλησης και της τιμής αγοράς, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά τις συνεδριάσεις του Χ.Α.Α. μετά την ανακοίνωση των πακέτων. Αθωωτική απόφαση με το αιτιολογικό ότι δεν αποδείχθηκε ότι οι χειροκίνητες συναλλαγές επηρέασαν με οποιονδήποτε τρόπο τη βούληση των διαλαμβανομένων στο κατηγορητήριο επενδυτών. Εκτός άλλων το Δικαστήριο στήριξε την απαλλακτική του κρίση και στο ότι οι αναφερόμενοι στο κατηγορητήριο επενδυτές αγόρασαν τις μετοχές μετά τη συναλλαγή το αντίστοιχου πακέτου στη χρηματιστηριακή τιμή που ελεύθερα είχε διαμορφωθεί βάσει του μηχανισμού προσφοράς και ζήτησης από προηγηθείσες του πακέτου συναλλαγές. Αθωωτική απόφαση για το ξέπλυμα στηριζόμενη στην απαλλακτική κρίση για το βασικό έγκλημα. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση Εισαγγελέως ΑΠ, κατά ανέκκλητης αποφάσεως, αφού ο Εισαγγελέας Εφετών δεν μπορούσε να ασκήσει έφεση, καθ΄ όσον η απόφαση ήταν ομόφωνη. Λόγοι. Ελλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία. Ασαφείς και αντιφατικές αιτιολογίες. Αναιρεί εν μέρει την υπ΄ αριθ. 6459/2013 απόφαση του Τριμ. Εφ. Κακ. Αθηνών για το έγκλημα της απάτης και του ξεπλύματος για τους ως άνω λόγους, αφού α) αναφέρει ότι οι τιμές στις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές σε πακέτα μετοχών απέκλιναν σημαντικά από τις τιμές που ανακοινώθηκαν στο ευρύ επενδυτικό κοινό και, στη συνέχεια, δέχεται ότι δεν απέκλιναν από τις τρέχουσες τιμές των μετοχών, β) δεν αναφέρει ποιες ήταν οι τρέχουσες τιμές, πώς προκύπτουν και ποια σχέση μεταξύ πραγματικών τιμών και των αντίστοιχων, ψευδών υψηλών, γ) εσφαλμένα δέχεται ως βάση υπολογισμού της περιουσιακής βλάβης των επενδυτών την εξέλιξη της χρηματιστηριακής τιμής των επίμαχων πακέτων μετοχών και όχι την περιουσιακή βλάβη, η οποία συνίσταται στη διαφορά μεταξύ πραγματικής και ψευδούς τιμής, δ) δέχεται μη ύπαρξη ζημίας των επενδυτών, επειδή δεν προέκυψε δικαστική διεκδίκηση οποιασδήποτε χρηματικής αποζημίωσης ενώ κλήθηκαν ως μάρτυρες κατηγορίας μόνο 5 παθόντες - επενδυτές, ε) υπάρχει ασάφεια ως προς το χρόνο τελέσεως του αδικήματος, στ) υπάρχει ελλιπής εκτίμηση των καταθέσεων των μαρτύρων κατηγορίας, των οποίων μνημονεύονται επιλεγμένα σημεία των καταθέσεών τους και ζ) η αθωωτική κρίση και το ξέπλυμα στηρίχθηκε στην αθωωτική κρίση για το βασικό έγκλημα και συνέχεται με αυτό, οι πλημμέλειες που αφορούν στο βασικό έγκλημα επηρεάζουν και το ξέπλυμα.

Για περισσότερα ΕΔΩ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ 2051/2010 ΕΦ ΘΕΣΣΑΛ ( 538798)

 

(ΕΠΙΣΚΕΜΠΔ 2010/1181)
Σύμβαση δικαιόχρησης. Λειτουργία αυτής. Συμβαλλόμενοι, περιεχόμενο και αντικείμενο αυτής. Νομική φύση αυτής. Υποχρεώσεις αφ΄ ενός του δικαιοπαρόχου και αφ΄ ετέρου το δικαιοδόχου. Λύση της σύμβασης αφ΄ ενός όταν είναι ορισμένου και αφ΄ ετέρου όταν είναι αορίστου χρόνου. Συνέπειες της λύσης αναλόγως του λόγου της καταγγελίας (αν πρόκειται για υπαίτιο ή ανυπαίτιο σπουδαίο λόγο). Μετασυμβατική υποχρέωση του δικαιοδόχου περί μη ανταγωνισμού. Προϋποθέσεις εγκυρότητας αυτής. Αξιώσεις αποζημίωσης λόγω παραβίασης της υποχρέωσης περί μη ανταγωνισμού.


Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 79/2016 ΑΠ (ΠΟΙΝ) ( 676883)

 
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Πλαστογραφία με χρήση πλαστού εγγράφου κατ΄ εξακολούθηση. Απάτη ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Απατηλή πρόκληση βλάβης και διάκρισή της από την απάτη. Ελλείψει σκοπού πορισμού παράνομου περιουσιακού οφέλους στοιχειοθετείται το έγκλημα της απατηλής πρόκλησης βλάβης. Απαιτείται ύπαρξη σκοπού βλάβης της περιουσίας του παθόντος. Πραγματικά περιστατικά. Κατάρτιση πλαστών συναλλαγματικών από τον κατηγορούμενο δια της αναγραφής σε αυτές του ονόματος του εγκαλούντος ως αποδέκτη εν αγνοία του και χρήση αυτών σε Τράπεζες προς προεξόφλησή τους. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Ελλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία. Ισχυρισμοί αυτοτελείς. Ελαφρυντικές περιστάσεις. Πρότερος έντιμος βίος. Δεν αρκεί το λευκό ποινικό μητρώο. Ειλικρινής μετάνοια. Η υπεύθυνη δήλωση του κατηγορουμένου βάσει της οποίας εκ παραδρομής έπραξε δεν συνιστά ειλικρινή μετάνοια, αφού δεν αποδέχεται την εκ προθέσεως τέλεση των πράξεων. Απαιτείται ομολογίας της πράξης ως στοιχείο εκδηλωτικό ειλικρινούς ψυχοβουλητικής μεταστροφής του κατηγορουμένου. Μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά. Αιτιολογημένη απόρριψη όλων των ελαφρυντικών περιστάσεων. Ισχυρισμός περί απατηλής πρόκλησης βλάβης και όχι απάτης, λόγω, κατά δήλωση του κατηγορουμένου, μεταβίβασης των συναλλαγματικών στις Τράπεζες λόγω ενεχύρου. Δεν αποδείχθηκε ότι μεταβιβάστηκαν οι συναλλαγματικές λόγω ενεχύρου. Μέσα αποδείξεως. Λήφθησαν υπ΄ όψιν όλα τα αποδεικτικά μέσα. Ορθή και αιτιολογημένη η απόφαση. Απορρίπτει αναίρεση.

Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 159/2016 ΑΠ ( 672671)

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Αυτοκινητικό ατύχημα. Τραυματισμός πεζής από διερχόμενο ΙΧ φορτηγό όχημα. Ασαφείς και ανεπαρκείς οι αιτιολογίες του Εφετείου ως προς τη συνδρομή της διαγνωσθείσας συντρέχουσας συνυπαιτιότητας της αναιρεσείουσας πεζής στην πρόκληση του ατυχήματος και στον εξ’ αυτού τραυματισμό της, καθώς και ως προς την έλλειψη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της υπαίτιας συμπεριφοράς της ίδιας της αναιρεσείουσας και του επελθόντος ζημιογόνου αποτελέσματος. Αναιρεί την υπ΄ αριθ. 747/2014 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς. Παραπέμπει.

Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 166/2016 ΑΠ (ΠΟΙΝ) ( 676944 )

 
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Ψευδορκία μάρτυρος. Ηθική αυτουργία σε ψευδορκίες μαρτύρων. Απόπειρα απάτης Δικαστηρίου. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Τέλεση των ως άνω εγκλημάτων δια ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον Ειρηνοδίκη, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο πολιτικής δίκης. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Ελλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία. Απόλυτη ακυρότητα. Μέσα αποδείξεως. Υπεράσπιση - υπερασπίσεως δικαιώματα. Εγγράφων ανάγνωση. Ενορκες βεβαιώσεις ως υποστατό και νόμιμο αποδεικτικό μέσο. Δόθηκαν νομότυπα, αφού είχε προηγηθεί νόμιμη κλήτευση των αντιδίκων. Αιτιολογείται η γνώση της αναληθείας των κατατεθέντων. Αιτίαση περί μη αναγνώσεως των εκθέσεων επιδόσεως των ενόρκων βεβαιώσεων. Δεν επέρχεται ακυρότητα από τη μη ανάγνωσή τους, αφού το περιεχόμενό τους προκύπτει από τις αναγνωσθείσες στο ακροατήριο έτερες δικαστικές αποφάσεις που συνεκτίμησαν τις ένορκες αυτές βεβαιώσεις. Ορθή και αιτιολογημένη η απόφαση. Απορρίπτει αναίρεση.

Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 361/2016 ΑΠ ( 680002)

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Αδικοπραξία. Αξίωση για την επιδίκαση χρηματικής παροχής κατ’αρ. 931 ΑΚ. Η αναπηρία ή η παραμόρφωση που προξενείται στον παθόντα από αδικοπρακτική συμπεριφορά, είναι δυνατόν να θεμελιώσει και αυτοτελή αξίωση αποζημιώσεως, αν επιδρά δυσμενώς στο οικονομικό μέλλον αυτού και του προκαλεί ζημία. Η ζημία αυτή, ως εκ της φύσεώς της και του μελλοντικού της χαρακτήρα δεν είναι δυνατόν και επομένως, ούτε νομικώς αναγκαίο να συγκεκριμενοποιείται και να καθορίζεται με ακρίβεια, αλλά αρκεί να είναι βεβαία με βάση τα δεδομένα της κοινής πείρας και κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων. Πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης. Εγκεφαλική παράλυση του ενάγοντα από τα εις βάρος του κτυπήματα από τον εναγόμενο. Ποινική καταδίκη του εναγόμενου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Αξίωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Καθορισμός του ύψους της. Απόδειξη. Πραγματογνωμοσύνη. Στοιχεία που λαμβάνει υπόψη του το δικαστήριο προκειμένου να διατάξει τη διενέργεια αυτής. Απόρριψη αναίρεσης κατά της υπ` αριθμ. 121/2014 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδος.

Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 511/2016 ΑΠ ( 683638)

 
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Αδικοπραξία. Απάτη. Γενεσιουργό λόγο της υποχρέωσης προς αποζημίωση αποτελεί και η απάτη σε βάρος του ζημιωθέντος, η οποία υπάρχει όταν κάποιος από δόλο προκαλεί, ενισχύει ή διατηρεί με κάθε μέσο ή τέχνασμα σε άλλον την εσφαλμένη αντίληψη πραγματικών γεγονότων, εξαιτίας της οποίας αυτός προβαίνει σε δήλωση βούλησης ή σε επιχείρηση πράξης από την οποία υφίσταται ζημία, εφόσον το χρησιμοποιηθέν απατηλό μέσο υπήρξε αποφασιστικό για τη γενομένη δήλωση βούλησης ή την επιχειρηθείσα πράξη. Δεν αποκλείεται η τυχόν χρησιμοποιηθείσα για την απάτη ψευδής παράσταση να αναφέρεται σε μελλοντικό γεγονός ή να συνδέεται με απόκρυψη κρισίμων γεγονότων αναγομένων στο παρόν, την ύπαρξη των οποίων αγνοούσε ο ζημιωθείς και γνώριζε αυτός που τον εξαπάτησε. Περιεχόμενο της απατηλής συμπεριφοράς. Απόρριψη αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. 723/2014 απόφασης του Εφετείου Πειραιώς.

Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 9/2015 ΑΠ (ΟΛΟΜ) ( 655053)

 

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ , ΧΡΙΔ 2015/575, Ε7 2015/1575) Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης από αδικοπραξία. Αρχή της αναλογικότητας. Η παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας κατά την επιδίκαση της χρηματικής ικανοποίησης καθώς και η υπέρβαση από το δικαστήριο της ουσίας, των ακραίων ορίων της διακριτικής του ευχέρειας ως προς το ύψος του ποσού, ελέγχονται αναιρετικά ως πλημμέλειες του άρθρου 559 αρ. 1 και 19 ΚΠολΔ. Καταγγελία σύμβασης αποκλειστικής διανομής. Αξιώσεις διανομέα για χρηματική ικανοποίηση και ύψος αυτής. Παραπέμφθηκε στην Πλήρη Ολομέλεια με την υπ΄αριθ. Φ79/2014 απόφαση του Αρείου Πάγου και απορρίπτει αίτηση αναίρεσης κατά της υπ΄αριθ. 4985/2011 Εφετείου Αθηνών.

Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

ΑΠ 303/2010


           ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗ
Αναστολή εκτελέσεως απόφασης κατ΄ άρθρο 565 παρ. 2 εδ. α΄ Κ.Πολ.Δ., λόγω άσκησης αιτήσεως αναιρέσεως. Κατά τη σαφή έννοια της διάταξης αυτής, προϋπόθεση της εφαρμογής της είναι να μην έχει γίνει έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης της αναιρεσιβληθείσης ή της πρωτόδικης αν εκτελείται η πρωτόδικη, απόφασης, μετά την κατά το άρθρο 924 Κ.Πολ.Δ. επίδοση αντιγράφου του απογράφου της απόφασης αυτής με επιταγή προς εκτέλεση. Τούτο δε γιατί, μετά την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης της απόφασης, οι πράξεις αυτής μπορεί να προσβληθούν με ανακοπή κατά το άρθρο 933 Κ.Πολ.Δ. και εντεύθεν η αποτροπή της βλάβης είναι δυνατή με την αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης, κατά το άρθρο 938 Κ.Πολ.Δ., από το αρμόδιο, κατά την παρ. 2 του αυτού άρθρου, δικαστήριο. Ταύτα δε ισχύουν αναλόγως και επί αναγνωριστικών ή διαπλαστικών αποφάσεων, οι οποίες δεν είναι εκτελεστές υπό στενή έννοια. Έτσι, ο Άρειος Πάγος δύναται μεν να διατάξει την αναστολή επέλευσης των εννόμων συνεπειών των αποφάσεων αυτών, μέχρι την εκδίκαση της αναίρεσης, υπό την προϋπόθεση όμως, ότι, με βάση την γενομένη αναγνώριση ή την επελθούσα διάπλαση, δεν επήλθαν ήδη περαιτέρω έννομα αποτελέσματα, που ισοδυναμούν με εκείνα της αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως συμβαίνει στην περίπτωση που έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής και στη συνέχεια έχει γίνει κατάσχεση με επίσπευση του νικήσαντος διαδίκου, επί ακινήτου του αιτούντος. Απορρίπτει αίτηση.

Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 43/2016 ΑΠ ( 672661)

 

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Προσβολή προσωπικότητας. Έκφανση του δικαιώματος επί της προσωπικότητας αποτελεί και το δικαίωμα του προσώπου στην απόλαυση ενός ήρεμου περιβάλλοντος ελεύθερου από ρύπους. Προσβολή ως προς αυτή την πλευρά του όλου δικαιώματος μπορεί να προκαλείται και όταν διαταράσσεται η ωφέλεια από την απόλαυση του φυσικού περιβάλλοντος όσον αφορά την ατμόσφαιρα με την εκπομπή ρύπων όπως καπνού, αναθυμιάσεων αλλά και θορύβων (ηχορύπανση). Εάν η εκπομπή είναι τόσο ισχυρή ώστε να απειλεί και την υγεία των κοινωνών, τότε επέρχεται προσβολή και ως προς μία επιπλέον έκφανση του γενικού δικαιώματος της προσωπικότητας εκείνης που αφορά το ειδικότερο δικαίωμα στην υγεία. Εκπομπή καπνού και αιθάλης από επιχείρηση. Απόρριψη αναίρεσης κατά της υπ’ αριθ. 2954/2014 απόφασης του Εφετείου Αθηνών.

Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

Ειρ. Θεσσ. 7387/2002

Ειρ. Θεσσ. 7387/2002
        ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗ
Άδεια εκποίησης ενεχύρου σε πλειστηριασμό. Προϋπόθεση για της κατά το 1237 ΑΚ ρευστοποίηση του ενέχυρου είναι: α] η ασφαλιζόμενη απαίτηση να είναι χρηματική (ή να μετατράπηκε σε χρηματική), β] η ασφαλιζόμενη απαίτηση να είναι ληξιπρόθεσμη, έστω και ως προς ένα μέρος της, χωρίς να είναι ανάγκη να έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη ολόκληρη η απαίτηση. Η ρευστοποίηση προϋποθέτει εξάλλου μόνο την εξόφληση της απαίτησης, ανεξάρτητα αν ο οφειλέτης περιήλθε σε υπερημερία η όχι. Η ρευστοποίηση του ενεχυράσματος γίνεται κατά την 1237 ΑΚ σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δικ. για την αναγκαστική εκτέλεση. Ειδικά αν ο ενεχυρούχος δανειστής δεν έχει τίτλο εκτελεστό κατά του ενεχυρούχου οφειλέτη, μπορεί να ζητήσει από το Ειρηνοδικείο, όπου βρίσκεται το ενέχυρο, (ΚΠολΔ 792, παρέκταση δε της κατά τόπο αρμοδιότητος δεν επιτρέπεται, σχετικά Π.Πρ.Αθ 5182/71 ΑρχΝ 23, 58) την άδεια για να εκποιήσει το πράγμα με πλειστηριασμό. Η άδεια αυτή αναπληρώνει την έλλειψη του εκτελεστού τίτλου και η διαδικασία ρευστοποίησης του ενεχυράσματος θα αρχίσει με την εντολή του ενεχυρούχου δανειστή προς τον Δικαστικό Επιμελητή να εκδώσει το πρόγραμμα πλειστηριασμού (960 ΚΠολΔ), (βλέπε σχετικά Σταθόπουλου-Γεωργιάδη ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ τόμος 6ος, Εμπράγματο δίκαιο, σχόλια κάτω από άρθρο 1237, σελ. 337, καθώς και Μπρακατσούλα ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, σχόλια κάτω από άρθρο 792 Κ.ΠολΔικ κεφαλαίο 22, σελ. 320). Δέχεται αίτηση.

Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 52/2016 ΑΠ ( 669421)

 

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Ευθύνη από αυτοκινητικό ατύχημα. Διάκριση των αξιώσεων από αδικοπραξία και από το ν. ΓπΝ/1911. Η πρώτη προϋποθέτει πταίσμα, όχι όμως και η δεύτερη, με την οποία καθιερώνεται ειδική γνήσια αντικειμενική ευθύνη του ιδιοκτήτη, του κατόχου και του οδηγού αυτοκινήτου, ανεξάρτητη από πταίσμα, για τις ζημίες που προκαλούνται σε τρίτους κατά τη λειτουργία του. Η ευθύνη αυτή μετριάζεται στις περιπτώσεις που από αντικειμενικούς λόγους δεν μπορεί να αποφευχθεί το ατύχημα, οποιαδήποτε επιμέλεια και αν κατέβαλε ο οδηγός, οπότε ανακύπτει ανάγκη μετριασμού της εν λόγω ευθύνης. Δεν θεωρούνται «τρίτοι» κατά τις διατάξεις του ν. ΓπΝ/1911 οι επιβάτες του ζημιογόνου αυτοκινήτου. Οι αξιώσεις αυτών για αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης διέπονται από το κοινό δίκαιο. Θραύση του εμπρόσθιου δεξιού ελαστικού αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να εκτραπεί αυτό της πορείας του και να ανατραπεί σε παρακείμενο ελαιοπερίβολο, όπου και ακινητοποιήθηκε, αφού προσέκρουσε σε ένα ελαιόδενδρο. Παραβίαση, ευθέως και εκ πλαγίου, από το Εφετείο της διάταξης του άρθρου 330 εδ. β’ του ΑΚ. Αναιρεί την υπ΄αριθ. 147/2009 απόφαση του Εφετείου Καλαμάτας. Παραπέμπει.

Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 33/2016 ΑΠ (ΠΟΙΝ) ( 676587)


(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Μαστροπεία. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Προαγωγή στην πορνεία κατ΄ επάγγελμα από τους κατηγορουμένους (ιδιοκτήτη επιχείρησης και υπεύθυνο καταστήματος αντίστοιχα) δύο εργαζομένων γυναικών στο κατάστημα ως σερβιτόρων. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Ελλειψη αιτιολογίας. Ισχυρισμοί αυτοτελείς. Ελαφρυντικές περιστάσεις. Μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά και απόρριψη ισχυρισμών. Προβλήθηκε αορίστως, δεδομένου ότι δεν επικαλέστηκε πραγματικά περιστατικά θετικής δρατηριότητάς του μετά την πράξη. Ισχυρισμός περί μετατροπής της κατηγορίας σε διευκόλυνση αλλότριας ακολασίας. Αιτιολογημένη απόρριψη ισχυρισμού. Μετατροπή της ποινής σε χρηματική. Αίτημα δοσοποίησης του ποσού, λόγω αδυναμίας άμεσης καταβολής του. Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος, αφού η απόφαση δέχθηκε οικονομική επιφάνεια των κατηγορουμένων. Απορρίπτει αναιρέσεις.

Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 76/2016 ΑΠ ( 675224)

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Αρχή αναλογικότητας. Περιεχόμενό της, έλεγχος παραβιάσεώς της. Χρηματική ικανοποίηση. Καθορισμός του ύψους της. Επιβάλλεται να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας ως γενική νομική αρχή, κατά τον καθορισμό της. Δεν παραβιάστηκε η αρχή αυτή με την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης ποσού 50.000 ευρώ σε παθόντα εργατικού ατυχήματος, ο οποίος δεν έφερε υπαιτιότητα γι΄ αυτό, σε συνδυασμό με τα στοιχεία του χρόνου νοσηλείας και αποθεραπείας του (περισσότερο από 10 μήνες), της σωματικής και ψυχικής ταλαιπωρία του, τόσο κατά τη νοσηλεία του στο νοσοκομείο, όσο και κατά το μετέπειτα χρονικό διάστημα, που η κατάσταση της υγείας του δεν ήταν καλή, και του γεγονότος ότι η συγκεκριμένη βλάβη του προκάλεσε μόνιμη αναπηρία στην ηλικία των 40 ετών. (Απόρριψη αναίρεσης κατά της υπ΄ αριθμ. 40/2013 απόφασης ΜονΕφΛάρισας).

Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ