ΑΠ 303/2010


           ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗ
Αναστολή εκτελέσεως απόφασης κατ΄ άρθρο 565 παρ. 2 εδ. α΄ Κ.Πολ.Δ., λόγω άσκησης αιτήσεως αναιρέσεως. Κατά τη σαφή έννοια της διάταξης αυτής, προϋπόθεση της εφαρμογής της είναι να μην έχει γίνει έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης της αναιρεσιβληθείσης ή της πρωτόδικης αν εκτελείται η πρωτόδικη, απόφασης, μετά την κατά το άρθρο 924 Κ.Πολ.Δ. επίδοση αντιγράφου του απογράφου της απόφασης αυτής με επιταγή προς εκτέλεση. Τούτο δε γιατί, μετά την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης της απόφασης, οι πράξεις αυτής μπορεί να προσβληθούν με ανακοπή κατά το άρθρο 933 Κ.Πολ.Δ. και εντεύθεν η αποτροπή της βλάβης είναι δυνατή με την αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης, κατά το άρθρο 938 Κ.Πολ.Δ., από το αρμόδιο, κατά την παρ. 2 του αυτού άρθρου, δικαστήριο. Ταύτα δε ισχύουν αναλόγως και επί αναγνωριστικών ή διαπλαστικών αποφάσεων, οι οποίες δεν είναι εκτελεστές υπό στενή έννοια. Έτσι, ο Άρειος Πάγος δύναται μεν να διατάξει την αναστολή επέλευσης των εννόμων συνεπειών των αποφάσεων αυτών, μέχρι την εκδίκαση της αναίρεσης, υπό την προϋπόθεση όμως, ότι, με βάση την γενομένη αναγνώριση ή την επελθούσα διάπλαση, δεν επήλθαν ήδη περαιτέρω έννομα αποτελέσματα, που ισοδυναμούν με εκείνα της αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως συμβαίνει στην περίπτωση που έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής και στη συνέχεια έχει γίνει κατάσχεση με επίσπευση του νικήσαντος διαδίκου, επί ακινήτου του αιτούντος. Απορρίπτει αίτηση.

Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ