Ιατρικο Σφαλμα

Κατά τη διενέργεια των πάσης φύσεως ιατρικών πράξεων (εξέταση, διάγνωση, θεραπεία,  επεμβατική αντιμετώπιση, αποκατάσταση κ.λ.π.) ενδέχεται να επιδειχθεί ιατρική αμέλεια και να συμβούν ιατρικά σφάλματα (εσφαλμένη διάγνωση, εσφαλμένη θεραπεία, κακός χειρισμός στην επέμβαση κ.ο.κ.)


Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται αύξηση του αριθμού των αγωγών αποζημίωσης εξαιτίας ιατρικού σφάλματος, με αποτέλεσμα να αναπτύσσεται ραγδαία ένας κλάδος δικαίου με αντικείμενο το ιατρικό σφάλμα και την αστική και ποινική ευθύνη του ιατρού που συνδέεται με αυτό.
Για την θεμελίωση της ιατρικής ευθύνης απαιτείται παράνομη και υπαίτια πρόκληση ζημίας. Οι προϋποθέσεις αυτές (παρανομία και υπαιτιότητα) συντρέχουν ταυτοχρόνως, με βάση τη θεώρηση της αμέλειας ως μορφής πταίσματος και ως μορφής παρανομίας («διπλή λειτουργία της αμέλειας») Έτσι αν στο πλαίσιο μιας ιατρικής πράξης παραβιαστούν οι κανόνες και αρχές της ιατρικής επιστήμης και εμπειρίας ή και οι απορρέουσες από το γενικό καθήκον πρόληψης και ασφάλειας υποχρεώσεις επιμέλειας του μέσου συνετού ιατρού της ειδικότητας του ζημιώσαντος, τότε η συμπεριφορά αυτή είναι παράνομη και συγχρόνως υπαίτια. Παράλληλα με την διάταξη του άρθρου 8 Ν. 2251/94, καθιερώνεται η νόθος αντικειμενική ευθύνη του ιατρού, με την έννοια της αντιστροφής του βάρους απόδειξης τόσο ως προς την υπαιτιότητα, όσο και ως προς την παρανομία. Συνεπώς ο ζημιωθείς φέρει το βάρος να αποδείξει την παροχή των υπηρεσιών, τη ζημία και τον αιτιώδη σύνδεσμο της ζημίας με την παροχή των υπηρεσιών, ενώ ο παρέχων τις υπηρεσίες ιατρός, προκειμένου να απαλλαχθεί από την ευθύνη πρέπει να αποδείξει είτε την ανυπαρξία παράνομης και υπαίτιας πράξης του, είτε την έλλειψη αιτιώδους συνδέσμου της ζημίας με την παράνομη και υπαίτια πράξη του.
Όπως γίνεται αντιληπτό οι υποθέσεις ιατρικής αμέλειας και ιατρικού σφάλματος παρουσιάζουν εξαιρετική δυσκολία στον χειρισμό τους και απαιτούν εξειδίκευση και πολύχρονη εμπειρία του νομικού παραστάτη, γιατί  η έννοια του ιατρικού σφάλματος ανέκαθεν αποτελούσε και αποτελεί σημείο τριβής μεταξύ του νομικού και ιατρικού κόσμου.
Παρά το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι ιατροί, αλλά και ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα επιλέγουν να  ασφαλίζουν την αστική τους ευθύνη για το ενδεχόμενο της ιατρικής αμέλειας, δυστυχώς μέχρι και σήμερα στην συντριπτική πλειοψηφία των ιατρών δεν αναπτύχθηκε μια κουλτούρα αποδοχής-συνομολόγησης της ευθύνης (όταν υπάρχει) και διευκόλυνσης της αποζημίωσης. Αντίθετα τις περισσότερες φορές, οι ιατροί και τα νοσηλευτικά ιδρύματα δεν αποδέχονται την ευθύνη τους, ούτε διευκολύνουν την διαδικασία αποζημίωσης των θυμάτων-ασθενών ή των οικείων τους. Άλλες πάλι φορές υπάρχει απροθυμία αποζημίωσης των δικαιούχων εκ μέρους των ασφαλιστικών εταιρειών που καλύπτουν την αστική ευθύνη του ιατρού ή του νοσηλευτικού ιδρύματος για λόγους που αφορούν την κάθε ασφαλιστική εταιρία.
Δεν είναι σπάνια τα φαινόμενα άρνησης χορήγησης ιατρικών εγγράφων και ιατρικών φακέλων με διάφορες προφάσεις, απροθυμίας των ιατρών να καταθέσουν εις βάρος συναδέλφων τους, ενώ συνήθως σύσσωμος ο ιατρικός κόσμος είναι μάρτυρας υπεράσπισης του κατηγορούμενου ιατρού ή του εναγόμενου ιατρού - νοσηλευτικού ιδρύματος και πρόθυμος να υποστηρίξει μαχητικά ότι όλα έγιναν lege artis και καμία ιατρική αμέλεια δεν υπήρξε.
Παράλληλα όλο και περισσότεροι πολίτες υπό το βάρος της σκιάς του θανάτου του οικείου τους ή της κακής εξέλιξης της υγείας τους εκτιμούν αβάσιμα ότι τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα ιατρικής αμέλειας και σπεύδουν να υποβάλλουν αδικαιολόγητα μηνύσεις και αγωγές εις βάρος των ιατρών   και των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
Το γραφείο μας έχοντας την συσσωρευμένη εμπειρία 25 και πλέον ετών από τη διαχείριση πολύ μεγάλου αριθμού υποθέσεων ιατρικού σφάλματος τόσο για λογαριασμό των ασθενών-θυμάτων και των οικείων τους, όσο και για λογαριασμό των ιατρών, των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών εταιρειών που καλύπτουν την αστική ευθύνη των ιατρών παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλους τους εμπλεκόμενους σε υποθέσεις ιατρικού σφάλματος τόσο στα πλαίσια της πολιτικής δίκης για την επιδίκαση αποζημίωσης (αναλαμβάνουμε είτε τους ενάγοντες - ζημιωθέντες είτε τους εναγόμενους ιατρούς) όσο και στα πλαίσια της ποινικής δίκης για την καταδίκη, τιμωρία και επιβολή ποινής του υπαίτιου ιατρού (ως πολιτική αγωγή ή ως υπεράσπιση).
Με τη βοήθεια της ομάδος των εξειδικευμένων και άρτια καταρτισμένων επιστημόνων συνεργατών μας (ιατρών και πανεπιστημιακών όλων των ειδικοτήτων και ιατροδικαστών, οι οποίοι εφόσον απαιτηθεί συντάσσουν και σχετικές πραγματογνωμοσύνες) συγκεντρώνουμε τον ιατρικό φάκελο (ακόμα και όταν αρνούνται να μας τον παραδώσουν) μελετούμε και αξιολογούμε την κάθε υπόθεση ξεχωριστά και αποκαλύπτουμε-αναδεικνύουμε τις πλημμέλειες από τις πράξεις και παραλείψεις των ιατρών και τα ιατρικά σφάλματα, εάν και όπου υπάρχουν, ώστε να ξεπερασθούν τα σοβαρά εμπόδια αλληλοκάλυψης των ιατρικών σφαλμάτων, που πολλές φορές παρατηρούνται εξαιτίας μιας κακώς εννοούμενης ιατρικής συντεχνιακής αλληλεγγύης.
Στην περίπτωση του ασθενούς-θύματος και των οικείων του ενημερώνουμε με σοβαρότητα, συνέπεια και υπευθυνότητα προκαταβολικά τον εντολέα μας για τις πιθανότητες ευδοκίμησης της αγωγής του, τις αντιξοότητες που ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε στα πλαίσια του δικαστικού αγώνα, τον χρόνο που θα απαιτηθεί για την έκδοση αποφάσεως και τα ποσά που αναμένεται να επιδικαστούν.
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι τα Δικαστήρια της χώρας συνήθως επιδικάζουν ιδιαίτερα υψηλά ποσά για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης σε ασθενείς-θύματα ιατρικής αμέλειας και λόγω ψυχικής οδύνης στους οικείους των θανόντων συνεπεία ιατρικού σφάλματος. (βλέπε σχετικά στην ιστοσελίδα μας σε περιπτώσεις νομολογίας).
Στην περίπτωση του εναγομένου ιατρού, νοσηλευτικού ιδρύματος επιμελούμαστε άμεσα και υπεύθυνα για την έγκαιρη προσεπίκληση της ασφαλιστικής εταιρίας και την εξασφάλιση της ασφαλιστικής του κάλυψης και των εν γένει δικαιωμάτων του από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ιδίως την αποφυγή της ένστασης από τη ρήτρα claims made policy (ρωτήστε μας σχετικά).
Μελετούμε τα στοιχεία του φακέλου και με τη βοήθεια των εξειδικευμένων συνεργατών μας αναδεικνύουμε ότι ο ιατρός ενήργησε lege artis σύμφωνα με όσα ορίζει ο κώδικας δεοντολογίας και η ιατρική επιστήμη και σύμφωνα με το ιατρικό πρωτόκολλο της ειδικότητάς του. Μέχρι σήμερα διατηρούμε το απόλυτο ποσοστό επιτυχίας στην απόρριψη αγωγών εις βάρος των ιατρών και των ασφαλιστικών εταιρειών που κάλυπταν την αστική τους ευθύνη, οι οποίοι μας εμπιστεύθηκαν την απόκρουση αγωγών εις βάρος τους.
Σκοπός μας και επιθυμία μας είναι να συμβάλλουμε στην διαλεύκανση της αλήθειας να διαφωτίσουμε όλες τις πτυχές της κάθε υπόθεσης που υπηρετούμε και να βοηθήσουμε το Δικαστήριο να αχθεί σε σωστή δικανική απόφαση, να αποδίδει «τα του Καίσαρος τω Καίσαρι».
Φρονούμε ότι πρέπει να δικαιώνονται οι ζημιωθέντες από ιατρική αμέλεια και ιατρικά σφάλματα, τα Δικαστήρια να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων και να μη διστάζουν να επιδικάζουν τις δέουσες αποζημιώσεις στα θύματα ιατρικής αμέλειας και ιατρικού σφάλματος και να καταδικάζεται και τιμωρείται ο υπαίτιος ιατρός, γιατί αυτό θα βοηθήσει να παρέχονται οι ιατρικές υπηρεσίες με την δέουσα ευσυνειδησία, σοβαρότητα, υπευθυνότητα και συνέπεια και να μειώνεται ο αριθμός των ιατρικών σφαλμάτων και οι τραγικές συνέπειές τους.
Ωστόσο είναι ορθό και δίκαιο να υπάρχει μια περίσκεψη και περισυλλογή εκ μέρους των παθόντων-θυμάτων και των νομικών τους συμπαραστατών  και μια ενδελεχής έρευνα εάν υπάρχει όντως ιατρική αμέλεια - ιατρικό σφάλμα ή όχι.
Η άκριτη και επιπόλαιη άσκηση αγωγών και μηνύσεων εις βάρος ιατρών που άσκησαν σωστά το λειτούργημά τους και δεν υπέπεσαν σε ιατρική αμέλεια - ιατρικό σφάλμα ενδέχεται στο μέλλον να δημιουργήσει μια νέα γενιά ιατρών που θα ασκούν «αμυντική» ιατρική, απρόθυμων να ασκήσουν  οποιαδήποτε ιατρική πράξη, η οποία ενδεχομένως θα είχε πιθανότητες επιπλοκών και σε περίπτωση μιας ατυχούς εξέλιξης θα μπορούσε να τους φέρει αντιμέτωπους με την δικαιοσύνη.
Μια τέτοια εξέλιξη είναι απευκταία, δεδομένου ότι τα αποτελέσματα της τυχόν απροθυμίας και ευθυνοφοβίας των ιατρών θα τα υφίσταται και πάλι το κοινωνικό σύνολο και ο καθένας από όσους θα προσφεύγουν στις υπηρεσίες τους.