ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 75/2016 ΑΠ (ΠΟΙΝ) ( 682823)

 
(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Υπόθεση χρηματιστηριακής απάτης. Αθωωτική απόφαση για απάτη κατ΄ επάγγελμα από κοινού και κατά μόνας και κατ΄ εξακολούθηση άνω των 15.000 € και για άμεση συνδρομή κατ΄ επάγγελμα και κατ΄ εξακολούθηση στην πράξη αυτή. Αθωωτική απόφαση για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ΄ επάγγελμα από κοινού και κατά μόνας κατ΄ εξακολούθηση. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης χρηματιστηριακής απάτης. Εννοια γεγονότος στην απάτη. Ψευδείς διαβεβαιώσεις που αναφέρονται στον παρελθόν ή παρόν ώστε να δημιουργούν την εντύπωση της μελλοντικής εκπλήρωσης. Πλείονες παθόντες. Δυνατό από μία πράξη απάτης να είναι οι παθόντες πλείονες, όπως στη χρηματιστηριακή χειραγώγηση μετοχών και κακουργηματική απάτη εις βάρος του επενδυτικού κοινού. Ne bis in idem. Χειραγώγηση μετοχών και αμετάκλητη καταδίκη για το έγκλημα αυτό. Δεν ταυτίζονται τα ως άνω εγκλήματα, αλλά συρρέουν αληθώς κατ΄ ιδίαν, δεδομένου ότι για τη θεμελίωση της χειραγώγησης δεν απαιτείται να παραπλανηθεί πράγματι το κοινό, αλλά αρκεί τα μέσα να είναι πρόσφορα προς παραπλάνηση του κοινού. Επιπλέον, δεν απαιτείται περιουσιακή βλάβη του παθόντος για τη χειραγώγηση. Πραγματικά περιστατικά. Εντός κύκλου χειροκίνητες συναλλαγές πακέτων μετοχών. Διαδικασία κατάρτισης. Ψευδείς παραστάσεις στον Πρόεδρο και στους αρμόδιους υπαλλήλους του Χ.Α.Α. από τους αυτουργούς. (Πρόεδροι Δ.Σ. εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο κλπ.) ως προς τις τιμές πραγματοποιηθεισών συναλλαγών σε πακέτα, με συνέπεια την έγκριση αυτών από τον Πρόεδρο και τους λοιπούς υπαλλήλους του Χ.Α.Α. και την ανακοίνωσή τους με ψευδείς τιμές. Πρόκληση πεπλανημένης εντύπωσης στο επενδυτικό κοινό και ζημία αυτού, η οποία συνίστατο στη διαφορά μεταξύ πραγματικής τιμής πώλησης και της τιμής αγοράς, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά τις συνεδριάσεις του Χ.Α.Α. μετά την ανακοίνωση των πακέτων. Αθωωτική απόφαση με το αιτιολογικό ότι δεν αποδείχθηκε ότι οι χειροκίνητες συναλλαγές επηρέασαν με οποιονδήποτε τρόπο τη βούληση των διαλαμβανομένων στο κατηγορητήριο επενδυτών. Εκτός άλλων το Δικαστήριο στήριξε την απαλλακτική του κρίση και στο ότι οι αναφερόμενοι στο κατηγορητήριο επενδυτές αγόρασαν τις μετοχές μετά τη συναλλαγή το αντίστοιχου πακέτου στη χρηματιστηριακή τιμή που ελεύθερα είχε διαμορφωθεί βάσει του μηχανισμού προσφοράς και ζήτησης από προηγηθείσες του πακέτου συναλλαγές. Αθωωτική απόφαση για το ξέπλυμα στηριζόμενη στην απαλλακτική κρίση για το βασικό έγκλημα. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση Εισαγγελέως ΑΠ, κατά ανέκκλητης αποφάσεως, αφού ο Εισαγγελέας Εφετών δεν μπορούσε να ασκήσει έφεση, καθ΄ όσον η απόφαση ήταν ομόφωνη. Λόγοι. Ελλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία. Ασαφείς και αντιφατικές αιτιολογίες. Αναιρεί εν μέρει την υπ΄ αριθ. 6459/2013 απόφαση του Τριμ. Εφ. Κακ. Αθηνών για το έγκλημα της απάτης και του ξεπλύματος για τους ως άνω λόγους, αφού α) αναφέρει ότι οι τιμές στις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές σε πακέτα μετοχών απέκλιναν σημαντικά από τις τιμές που ανακοινώθηκαν στο ευρύ επενδυτικό κοινό και, στη συνέχεια, δέχεται ότι δεν απέκλιναν από τις τρέχουσες τιμές των μετοχών, β) δεν αναφέρει ποιες ήταν οι τρέχουσες τιμές, πώς προκύπτουν και ποια σχέση μεταξύ πραγματικών τιμών και των αντίστοιχων, ψευδών υψηλών, γ) εσφαλμένα δέχεται ως βάση υπολογισμού της περιουσιακής βλάβης των επενδυτών την εξέλιξη της χρηματιστηριακής τιμής των επίμαχων πακέτων μετοχών και όχι την περιουσιακή βλάβη, η οποία συνίσταται στη διαφορά μεταξύ πραγματικής και ψευδούς τιμής, δ) δέχεται μη ύπαρξη ζημίας των επενδυτών, επειδή δεν προέκυψε δικαστική διεκδίκηση οποιασδήποτε χρηματικής αποζημίωσης ενώ κλήθηκαν ως μάρτυρες κατηγορίας μόνο 5 παθόντες - επενδυτές, ε) υπάρχει ασάφεια ως προς το χρόνο τελέσεως του αδικήματος, στ) υπάρχει ελλιπής εκτίμηση των καταθέσεων των μαρτύρων κατηγορίας, των οποίων μνημονεύονται επιλεγμένα σημεία των καταθέσεών τους και ζ) η αθωωτική κρίση και το ξέπλυμα στηρίχθηκε στην αθωωτική κρίση για το βασικό έγκλημα και συνέχεται με αυτό, οι πλημμέλειες που αφορούν στο βασικό έγκλημα επηρεάζουν και το ξέπλυμα.

Για περισσότερα ΕΔΩ