ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 767/2001 ΑΠ (ΠΟΙΝ) (316247)

ΠΟΙΝΧΡ 2002/240, ΠΟΙΝΛΟΓ 2001/1706)
Δεδικασμένο. Η αμετάκλητη απόφαση με την οποία παύει οριστικά η ποινική δίωξη λόγω παραίτησης από την έγκληση παράγει δεδικασμένο και η άσκηση άλλης ποινικής δίωξης για το ίδιο αδίκημα είναι απαράδεκτη. Αν η απόφαση δεν έχει καταστεί αμετάκλητη η δεύτερη ποινική δίωξη κηρύσσεται απαράδεκτη λόγω εκκρεμοδικίας. Στερείται της νομίμου αιτιολογίας η προσβαλλομένή απόφαση, με την οποία απερρίφθησαν οι ενστάσεις εκκρεμοδικίας και δεδικασμένου. Δεκτή η αναίρεση (αναιρεί την αριθμ. 5364/2000 απόφαση του ΤρΠλημμΘεσ).


Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

Τριμηνη προθεσμια ασκησης αγωγης

Εισήγηση Αθανασίου Ν. Μασούρα Δικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω Προέδρου της Ε.Ν.Α.Δ.Ι.Α.Β.Ε. με θέμα: «Τρίμηνη προθεσμία άσκησης αγωγής κατά Επικουρικού Κεφαλαίου – Περιορισμένο ποσοστό νομίμων τόκων» στο επιστημονικό συνέδριο της 15-16.02.2013 στη Θεσσαλονίκη με θέμα:  «Επικουρικό Κεφάλαιο: Δικαιοπολιτικά ζητήματα εναρμόνισης του άρθρου 4 Ν. 4092/2012 με το Σύνταγμα και της Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 85/2004 ΑΠ (ΠΟΙΝ) (362535)

(ΠΟΙΝΛΟΓ 2004/118) Καταδίκη για εμπρησμό από αμέλεια κατά την μετάγγιση του χημικού υγρού τολουολίου. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη. Ανάγνωση εγγράφων. Απόρριψη σχετικού λόγου και απόρριψη της αναιρέσεως. Απορρίπτει την αίτηση για αναίρεση της 1646/2002 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης.
 
Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

Τεχνικη πραγματογνωμοσυνη

Με την παρούσα εισήγηση θα επιχειρήσω να σας παρουσιάσω συνοπτικά την τεχνική πραγματογνωμοσύνη, ως αποδεικτικό μέσο για την διερεύνηση των συνθηκών του τροχαίου ατυχήματος, από τη σκοπιά του νομικού και ειδικότερα του μαχόμενου δικηγόρου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜονΠρωτΘεσ 7022 του 2013

ΜονΠρΘεσσ 7022/2013
ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗ
Αλλαγή κυρίου ονόματος. Από τις διατάξεις των άρθρων  58  ΑΚ  και  415  ΠΚ  συνάγεται   ότι  το  κύριο  όνομα,   ως χαρακτηριστικό στοιχείο της προσωπικότητας, πρέπει να διατηρείται σταθερό και αμετάβλητο χάριν της ίδιας της προσωπικότητας αλλά και της ασφάλειας των  συναλλαγών,   καθιστάμενης επιβεβλημένης, όμως, ταυτόχρονα, της εισαγωγής   παρεκκλίσεων,   χάριν,   επίσης,   του   ίδιου   του   προσώπου, ερειδόμενων στο άρθρο 5 παρ. 1 Σ., το οποίο κατοχυρώνει τη δυνατότητα εκάστου προς ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του. Εκ των ανωτέρω διατάξεων, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 1 Ν. 344/1976 "περί ληξιαρχικών πράξεων" και του άρθρου 22 παρ. 1 στ. δ', όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 Ν. 1348/1984, αλλά και τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 782 ΚΠολΔ, σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται τελεσίδικη δικαστική απόφαση για τη διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης, της οποίας στοιχείο είναι και το κύριο όνομα, έπεται ότι επιτρέπεται η μεταβολή του κύριου ονόματος, ιδίως λόγω σφάλματος που εμφιλοχώρησε κατά τη σύνταξη αυτής, όταν συντρέχει ιδιαίτερη ανάγκη δικαιολογούσα τη μεταβολή, και δη όταν αυτό έχει δικαιολογημένα μη επιθυμητές συνέπειες για τον     κάτοχο     του,     παρακωλύοντας     την    ελεύθερη    ανάπτυξη     της προσωπικότητας του (ΑΠ 573/1981  ΝοΒ 30.422, ΕφΑθ 3718/2008, ΕφΑΘ 1661/2005 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Εξάλλου, η αλλαγή του ονόματος δεν προσκρούει στο μυστήριο του βαπτίσματος, του οποίου συστατικό στοιχείο που τελείται εφάπαξ,  αναγόμενο δηλαδή στην ουσία του δόγματος, δεν αποτελεί η ονοματοδοσία   του   ανήλικου   τέκνου,    μη   υφισταμένων   συνταγματικώς κατοχυρωμένων  ιερών αποστολικών  και  συνοδικών κανόνων  και  ιερών παραδόσεων περί ονοματοδοσίας που ορίζουν άλλως (ΟλΑΠ 240/1975, ΑΠ 744/1999 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Γ. Μπαλή Βάπτισμα και ονοματισμός Θέμις ΞΔ' 953). Επιπλέον, στην περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί ότι επικράτησε στο άτομο αντίθετο φύλο από εκείνο στο οποίο είχε καταταγεί, έστω και δια χειρουργικής επέμβασης διορθωτικής των ατελειών της φύσης, το παλιό κύριο όνομα, ανταποκρινόμενο στο αρχικά διαγνωσθέν φύλο, θα προσκρούει στο ηθικό αίσθημα και την έννομη τάξη, ιδίως αν το πρόσωπο αυτό συμπεριφέρεται στην κοινωνία με εκδηλώσεις φύλου αντίθετου από εκείνο στο οποίο είχε καταταγεί εντεύθεν δε ανακύπτει επιβεβλημένη η αλλαγή του ονόματος αυτού και η πρόσληψη νέου, προσιδιάζοντος προς το νέο φύλο, η οποία γίνεται χωρίς νέο βάπτισμα, αλλά με δήλωση της θέλησης του έχοντος πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα προσώπου (ΜονΠρΔρ 68/1972 ΝοΒ 20.1084). Δέχεται αίτηση. 

Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

 

ΕΝΑΔΙΑΒΕ Εισηγηση για τη διγραμμη επιταγη

Εισήγηση Αθανασίου Ν. Μασούρα Δικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω κατά την ιδρυτική συνέλευση της ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ στις 12.07.2007, αναφορικά με τα πρακτικά προβλήματα από την εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 3557/2007.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ