ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 93/2016 ΑΠ ( 672664)

 

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Αδικοπραξία. Προϋποθέσεις. Για την κατάφαση της παρανομίας δεν απαιτείται παράβαση συγκεκριμένου κανόνα δικαίου, αλλά αρκεί η αντίθεση της συμπεριφοράς στο γενικότερο πνεύμα του δικαίου ή στις επιταγές της έννομης τάξης. Παρανομία συνιστά και η παράβαση της, κοινωνικώς επιβεβλημένης και εκ της θεμελιώδους δικαιϊκής αρχής της συνεπούς συμπεριφοράς απορρέουσας, υποχρέωσης λήψης ορισμένων μέτρων επιμέλειας για την αποφυγή πρόκλησης ζημίας σε έννομα αγαθά τρίτων προσώπων. Παράνομες κατασκευές επί ακινήτου συνεπεία των οποίων προκλήθηκαν ζημίες επί όμορου ακινήτου. Παραγραφή της αδικοπραξίας. Για την έναρξη του χρόνου της, ως «γνώση» της ζημίας νοείται η γνώση των επιζήμιων συνεπειών της πράξης, διότι η αξίωση για αποζημίωση γεννάται από τότε που η παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά άρχισε να αναδίδει επιζήμιες συνέπειες. Απόρριψη αναίρεσης της υπ΄ αριθ. 131/2013 απόφασης του Εφετείου Λάρισας.

Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 9/2015 ΑΠ (ΟΛΟΜ) ( 655053)

 

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ , ΧΡΙΔ 2015/575, Ε7 2015/1575) Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης από αδικοπραξία. Αρχή της αναλογικότητας. Η παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας κατά την επιδίκαση της χρηματικής ικανοποίησης καθώς και η υπέρβαση από το δικαστήριο της ουσίας, των ακραίων ορίων της διακριτικής του ευχέρειας ως προς το ύψος του ποσού, ελέγχονται αναιρετικά ως πλημμέλειες του άρθρου 559 αρ. 1 και 19 ΚΠολΔ. Καταγγελία σύμβασης αποκλειστικής διανομής. Αξιώσεις διανομέα για χρηματική ικανοποίηση και ύψος αυτής. Παραπέμφθηκε στην Πλήρη Ολομέλεια με την υπ΄αριθ. Φ79/2014 απόφαση του Αρείου Πάγου και απορρίπτει αίτηση αναίρεσης κατά της υπ΄αριθ. 4985/2011 Εφετείου Αθηνών.

Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 88/2016 ΑΠ ( 674085)

 

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Αδικοπραξία. Ιατρική αμέλεια. Θάνατος κυοφορούσας και του τέκνου της. Παράλειψη του θεράποντος ιατρού να ενεργήσει όπως θα ενεργούσε κάθε άλλος ιατρός της ίδιας ειδικότητας υπό τις ίδιες περιστάσεις, ώστε να διαγνωσθεί και να αντιμετωπιστεί καταλλήλως η πάθηση της ασθενούς, καθώς και να προωθήσει έγκαιρα την ασθενή στο πλησιέστερο νοσοκομείο, που διέθετε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων και τα απαραίτητα εργαστήρια. Ένορκες βεβαιώσεις. Το όριο των τριών ένορκων βεβαιώσεων ισχύει αθροιστικά για το σύνολο των αντικειμένων της δίκης που κάθε διάδικο μέρος αποσκοπεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει με τις ένορκες βεβαιώσεις, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της αντικειμενικής σώρευσης αγωγών ή της ανταγωγής. Απόρριψη αναίρεσης κατά της υπ’ αριθ. 697/2008 αποφάσεως του Εφετείου Λάρισας.

Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 361/2016 ΑΠ ( 680002)

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Αδικοπραξία. Αξίωση για την επιδίκαση χρηματικής παροχής κατ’αρ. 931 ΑΚ. Η αναπηρία ή η παραμόρφωση που προξενείται στον παθόντα από αδικοπρακτική συμπεριφορά, είναι δυνατόν να θεμελιώσει και αυτοτελή αξίωση αποζημιώσεως, αν επιδρά δυσμενώς στο οικονομικό μέλλον αυτού και του προκαλεί ζημία. Η ζημία αυτή, ως εκ της φύσεώς της και του μελλοντικού της χαρακτήρα δεν είναι δυνατόν και επομένως, ούτε νομικώς αναγκαίο να συγκεκριμενοποιείται και να καθορίζεται με ακρίβεια, αλλά αρκεί να είναι βεβαία με βάση τα δεδομένα της κοινής πείρας και κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων. Πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης. Εγκεφαλική παράλυση του ενάγοντα από τα εις βάρος του κτυπήματα από τον εναγόμενο. Ποινική καταδίκη του εναγόμενου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Αξίωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Καθορισμός του ύψους της. Απόδειξη. Πραγματογνωμοσύνη. Στοιχεία που λαμβάνει υπόψη του το δικαστήριο προκειμένου να διατάξει τη διενέργεια αυτής. Απόρριψη αναίρεσης κατά της υπ` αριθμ. 121/2014 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδος.

Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 80/2016 ΑΠ ( 675234)

 

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Εργατικό ατύχημα. Πταίσμα του εργοδότη που θεμελιώνει αξίωση του παθόντος για χρηματική ικανοποίηση υφίσταται και όταν δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις νόμων, διαταγμάτων ή κανονισμών, που επιβάλλουν τους όρους ασφαλείας για τη διαφύλαξη της υγείας, της σωματικής ακεραιότητας και της ζωής των εργαζομένων, όπως κι αυτές του ν. 1568/1985. Ατύχημα για το οποίο φέρει ευθύνη εργοδότρια, αλλά και ο θανών κατά 25%, καθόσον η πρώτη δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας και ειδικότερα οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου της δεν είχαν εναρμονιστεί με τα ισχύοντα πρότυπα, ήτοι με την τοποθέτηση αντιηλεκροπληξιακών ρελέ, δεν παρείχε φωτιστικά σώματα που να πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας και ανεχόταν την χρήση του ανωτέρω φωτιστικού ιδιοκατασκευής, χωρίς η χειρολαβή να είναι μονωμένη και χωρίς το μη στεγανό πολύπριζο να είναι σωστά τοποθετημένο στο μεταλλικό σωλήνα, ενώ τέλος, δεν παρείχε στον θανόντα κατάλληλα υποδήματα που θα επέτρεπαν τη διέλευση του ρεύματος μέσω του σώματος του προς τη γη και παρά την ανωτέρω επικινδυνότητα των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων εξέθεσε σε κίνδυνο τον θανόντα, αναθέτοντας του την απάντληση υδάτων. (Απόρριψη αναίρεσης κατά της υπ΄ αριθμ. 49/2012 απόφασης ΕφΔωδεκανήσου).

Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 159/2016 ΑΠ ( 672671)

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Αυτοκινητικό ατύχημα. Τραυματισμός πεζής από διερχόμενο ΙΧ φορτηγό όχημα. Ασαφείς και ανεπαρκείς οι αιτιολογίες του Εφετείου ως προς τη συνδρομή της διαγνωσθείσας συντρέχουσας συνυπαιτιότητας της αναιρεσείουσας πεζής στην πρόκληση του ατυχήματος και στον εξ’ αυτού τραυματισμό της, καθώς και ως προς την έλλειψη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της υπαίτιας συμπεριφοράς της ίδιας της αναιρεσείουσας και του επελθόντος ζημιογόνου αποτελέσματος. Αναιρεί την υπ΄ αριθ. 747/2014 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς. Παραπέμπει.

Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 76/2016 ΑΠ ( 675224)

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Αρχή αναλογικότητας. Περιεχόμενό της, έλεγχος παραβιάσεώς της. Χρηματική ικανοποίηση. Καθορισμός του ύψους της. Επιβάλλεται να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας ως γενική νομική αρχή, κατά τον καθορισμό της. Δεν παραβιάστηκε η αρχή αυτή με την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης ποσού 50.000 ευρώ σε παθόντα εργατικού ατυχήματος, ο οποίος δεν έφερε υπαιτιότητα γι΄ αυτό, σε συνδυασμό με τα στοιχεία του χρόνου νοσηλείας και αποθεραπείας του (περισσότερο από 10 μήνες), της σωματικής και ψυχικής ταλαιπωρία του, τόσο κατά τη νοσηλεία του στο νοσοκομείο, όσο και κατά το μετέπειτα χρονικό διάστημα, που η κατάσταση της υγείας του δεν ήταν καλή, και του γεγονότος ότι η συγκεκριμένη βλάβη του προκάλεσε μόνιμη αναπηρία στην ηλικία των 40 ετών. (Απόρριψη αναίρεσης κατά της υπ΄ αριθμ. 40/2013 απόφασης ΜονΕφΛάρισας).

Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ 2051/2010 ΕΦ ΘΕΣΣΑΛ ( 538798)

 

(ΕΠΙΣΚΕΜΠΔ 2010/1181)
Σύμβαση δικαιόχρησης. Λειτουργία αυτής. Συμβαλλόμενοι, περιεχόμενο και αντικείμενο αυτής. Νομική φύση αυτής. Υποχρεώσεις αφ΄ ενός του δικαιοπαρόχου και αφ΄ ετέρου το δικαιοδόχου. Λύση της σύμβασης αφ΄ ενός όταν είναι ορισμένου και αφ΄ ετέρου όταν είναι αορίστου χρόνου. Συνέπειες της λύσης αναλόγως του λόγου της καταγγελίας (αν πρόκειται για υπαίτιο ή ανυπαίτιο σπουδαίο λόγο). Μετασυμβατική υποχρέωση του δικαιοδόχου περί μη ανταγωνισμού. Προϋποθέσεις εγκυρότητας αυτής. Αξιώσεις αποζημίωσης λόγω παραβίασης της υποχρέωσης περί μη ανταγωνισμού.


Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 43/2016 ΑΠ ( 672661)

 

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Προσβολή προσωπικότητας. Έκφανση του δικαιώματος επί της προσωπικότητας αποτελεί και το δικαίωμα του προσώπου στην απόλαυση ενός ήρεμου περιβάλλοντος ελεύθερου από ρύπους. Προσβολή ως προς αυτή την πλευρά του όλου δικαιώματος μπορεί να προκαλείται και όταν διαταράσσεται η ωφέλεια από την απόλαυση του φυσικού περιβάλλοντος όσον αφορά την ατμόσφαιρα με την εκπομπή ρύπων όπως καπνού, αναθυμιάσεων αλλά και θορύβων (ηχορύπανση). Εάν η εκπομπή είναι τόσο ισχυρή ώστε να απειλεί και την υγεία των κοινωνών, τότε επέρχεται προσβολή και ως προς μία επιπλέον έκφανση του γενικού δικαιώματος της προσωπικότητας εκείνης που αφορά το ειδικότερο δικαίωμα στην υγεία. Εκπομπή καπνού και αιθάλης από επιχείρηση. Απόρριψη αναίρεσης κατά της υπ’ αριθ. 2954/2014 απόφασης του Εφετείου Αθηνών.

Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 170/2007 ΜΠΡ ΠΡΕΒ (439529)

 

(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)
Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής και επιταγής προς εκτέλεση. Σύμβαση
δικαιόχρησης. (franchising). Επιχείρηση γυμναστηρίων-ινστιτούτων αισθητικής.
Συμφωνήθηκε εφάπαξ καταβολή των δικαιωμάτων (royalties) όπως είχαν συμφωνήσει και άλλοι συμβαλλόμενοι. Εγκυρος ο όρος υποχρέωσης έγκρισης από την ικαιοπάροχο τοπικής διαφήμισης. Τέθηκε για την εξασφάλιση της ενιαίας εικόνας του δικτύου προς τα έξω. Κάθετες συμφωνίες. Περιορισμοί. Καν. 2790/1999 ΕΟΚ. Ο εφοδιασμός με κατάλογο συνιστώμενων ελαχίστων και μέγιστων τιμών δεν ισοδυναμεί με επιβολή πάγιας ή ελάχιστης τιμής, ούτε διαπιστώθηκε η συνδρομή του στοιχείου της εναρμονισμένης πρακτικής για την πραγματική εφαρμογή των τιμών αυτών. Καταγγελία της σύμβασης δικαιόχρησης από ανύπαρκτο πρόσωπο δεν παράγει έννομα αποτέλεσματα. Μη νόμιμο το αίτημα για κήρυξη της αποφάσεως προσωρινά εκτελεστής. Απορρίπτει ανακοπή.


Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ